Prof. zw. dr hab. med. Mieczysław Walczak (1925-2005)

Profesor Mieczysław Walczak urodził się 15 września 1925 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Tutaj podjął naukę w szkole podstawowej, a następnie w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki. W czasie wojny wywieziony został do obozu pracy koło Bremy, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Po powrocie do kraju kontynuował naukę w gimnazjum w Kościanie. Po uzyskaniu matury, rozpoczął w 1948r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom lekarza uzyskał 31 lipca 1953 roku. Już w czasie studiów podjął pracę naukowo-badawczą, początkowo jako wolontariusz, a następnie asystent, a po obronie rozprawy doktorskiej jako adiunkt Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Równolegle z działalnością naukową, prowadzoną w Zakładzie Histologii i Embriologii, Profesor Mieczysław Walczak interesował się zagadnieniami związanymi z praktyczną pediatrią. W związku z powyższym 1 kwietnia 1963 roku zmienił miejsce pracy, przechodząc do Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, w którym pracował do przejścia na emeryturę. W Instytucie Pediatrii pełnił wiele funkcji, m.in. w okresie 1.08.1980r. – 30.09.1982r. był Dyrektorem tego Instytutu. Profesor Mieczysław Walczak był pionierem diabetologii wieku rozwojowego w Polsce oraz jednym z pionierów endokrynologii wieku rozwojowego. Był inicjatorem powstania pierwszej w Polsce placówki, która zajmowała się dziećmi z cukrzycą oraz jednej z pierwszych w Polsce placówek, która zajmowała się chorobami endokrynnymi u dzieci i młodzieży. Przez wiele lat patronował także Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą oraz Otyłością w Osiecznej k. Leszna, przekształconym następnie w Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży. Po przejściu na emeryturę został Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Sanatorium Dziecięcego w Osiecznej k. Leszna. W uznaniu działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz Jego zaangażowania na rzecz sanatorium a po jego przekształceniu na rzecz Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w 2006 roku Szpitalowi temu nadano imię Profesora Mieczysława Walczaka. Profesor Mieczysław Walczak był promotorem 17 przewodów doktorskich, w zdecydowanej większości z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego oraz opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych. Profesor Mieczysław Walczak wykształcił 4 profesorów, w tym jednego przebywającego na stałe w Stanach Zjednoczonych. Wypromował również 25 specjalistów z zakresu pediatrii, 4 z endokrynologii i 2 z diabetologii. Przede wszystkim jednak prof. Mieczysław Walczak był wybitnym naukowcem oraz nauczycielem szerokiej rzeszy pediatrów, endokrynologów i diabetologów dziecięcych, często pełniących obecnie nie tylko zaszczytne funkcje na terenie naszego kraju, ale również zagranicą oraz orędownikiem działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad dziećmi.