DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji
im. Prof. Mieczysława Walczaka
ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego,

w zakresie:

 • zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach:
  od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku
 • zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji
  ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału
 • 7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku
 • 7.25 do 15.00 w sobotę
 • dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do
  godz. 7.25 dnia następnego
 • dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia
  następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

 • w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2,
  tel. 64/5203495
 • na stronie internetowej www.osieczna.com.pl

Termin składania ofert.: 12 grudzień 2022 r. do godz. 11°°.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudzień 2022r. o godz.12 °°
w siedzibie zamawiającego.
Czas trwania umowy od 1 styczeń 2022r. do 31 grudzień 2028r.,
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285).